De zondeval


DE ZONDEVAL

Daarom stuurde de Heer God hem weg uit de tuin van Eden. Hij moest de aarde gaan bewerken waaruit hij was ontstaan. Genesis 3:23

Na de zondeval verdreef God de mensen uit het paradijs. Een engel met een vlammend zwaard bewaakte de ingang, zodat zij niet terug konden keren.

35hnvva

Sindsdien leeft in de mens een sterk verlangen naar het verloren paradijs. Er zijn verschillende inspanningen gedaan om het verlorene terug te vinden. Het liefst zou men het paradijs op aarde brengen, maar dat lukt niet en zal ook niet lukken. De zonde, die maakte dat het paradijs verloren ging, is er nog steeds-in ieder mens!

Sinds de mens uit het paradijs verdreven is, is hij nergens meer echt thuis. Omdat zijn gemeenschap met God, die Adam in het paradijs genoot, verbroken is, vindt de mens nergens meer werkelijke rust.

Toch hoeft dat niet altijd zo te blijven. God wil graag dat wij bij Hem thuiskomen, maar hoe is dat mogelijk voor zondige mensen?

God heeft Zelf dat probleem voor ons opgelost. Hij stuurde Zijn Zoon als Mens naar deze aarde. Hij stierf aan het kruis de verzoenings dood voor onze zonden. Hij nam de straf die wij hadden verdiend, op Zich. Op grond van dit verlossingswerk door Jezus Christus biedt God nu ieder mens genade, vergeving, eeuwig leven en een eeuwig thuis bij Hem in het Vaderhuis aan. Wij dienen met een oprechte zondebelijdenis bij Hem te komen en Zijn aanbod dankbaar aan te nemen in geloof. Bron:hetgoedezaad

Kom naar mij toe


KOM NAAR MIJ TOE

Als de lasten u drukken en u vermoeid

bent, kom dan bij Mij. Ik zal

u rust geven. Matteüs 11:28

Image and video hosting by TinyPic

De Heere Jezus roept tot ieder mens: ‘Kom naar Mij toe!’ Er zijn mensen die denken dat de Heiland God niet nodig hebben. Zij zijn immers beter dan de buurman, die altijd ruzie heeft, en beter dan die collega, bij wie het in zijn huwelijk niet goed gaat. Zo slecht zijn zij niet, er valt heel wat goeds over hen te zeggen. Misschien denkt u ook wel zo, maar de Bijbel zegt: ‘De Heere God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één (Psalm 14:2-3 Vanuit de hemel kijkt de HERE

op de mensen neer.

Hij zoekt

of er nog één verstandig mens bij is,

iemand die Hem zoekt. Maar alle mensen

zijn van Hem afgedwaald,

met elkaar zijn zij het spoor bijster.

Er is er zelfs niet één

die doet wat goed is); en allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3:23 Alle

mensen hebben gezondigd en missen

daardoor Gods nabijheid).

Er zijn ook mensen die zichzelf te slecht vinden om bij de Heere Jezus te komen. Hun hele leven lijkt een mislukking. Zij erkennen dat hun leven niet kan bestaan voor God, want Hij is heilig en rechtvaardig en kan geen zonde zien. Al die onrechtvaardige daden en woorden staan als een schuldenlast voor God. Tot deze mensen roept de Heere Jezus: Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.Alle mensen die de Vader Mij geeft,

zullen naar Mij toekomen. En als

iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit

wegsturen.(Johannes 6:37) en: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars’ Jezus hoorde het en zei tegen hen:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter

nodig, maar zieke en zwakke mensen

wel. Ik ben gekomen om zondaars uit

te nodigen, niet degenen die Gods wil

al doen.’(Marcus 2:17).

Er is dus niemand te goed en niemand te slecht voor de Heere Jezus. Hij neemt ieder die tot Hem komt, aan. Hij schenkt hem rust voor zijn hart en geweten door de vergeving van zonden. Bron:hetgoedezaad

Noach


NOACH

Want Ik zal een grote overstroming laten komen. Daarmee zal Ik alles wat leeft vernietigen. Alle mensen en dieren zullen sterven. Genesis 6:17

Image and video hosting by TinyPic

Noach geloofde zowel de waarschuwing voor een totale vloed als het middel om aan deze vloed te ontkomen. Zijn geloof kwam tot uiting toen hij voor zichzelf en de zijnen een ark bouwde. Daarmee veroordeelde hij het ongeloof van de wereld en bracht hij zichzelf en zijn gezin in veiligheid. Zo werden acht mensen gered. Dat zijn er maar weinig vergeleken met de massa ongelovigen. Zij gingen in de vloed ten onder, omdat zij noch de waarschuwing geloofden noch het middel om aan het gericht te ontkomen: de ark!

Ook zij hadden in geloof gered kunnen worden, maar door hun ongeloof gingen zij verloren. Zij waren niet voor de dood bestemd, maar voor het leven. Zij zagen het leven echter niet, maar vonden de dood, omdat zij niet wilden geloven. Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Zo oogstten zij het Goddelijk mishagen en kwamen zij in de watermassa’s van de zondvloed om. Ze probeerden naar de hoogste bergen te vluchten, maar ook daar konden ze de catastrofe niet ontlopen. Noach ontving echter het leven en zelfs een gereinigde aarde, in rust en vertrouwen, nadat hij de moeite van het bouwen van de ark op zich genomen had.

Het water waarin alle mensen buiten de ark verdronken, was ook het water dat de ark met haar opvarenden meevoer over de toppen van de bergen. Voor velen werd deze vloed tot een graf, omdat ze het reddende geloof niet hadden! Voor de weinigen werd ze de brug naar een nieuwe wereld, en enkel en alleen omdat ze geloofd hadden. Bron:HetGoedeZaad

Ik bid voor alle mensen die U nog niet kennen. Dat ze mogen gaan geloven om gered te worden. Amen

Melaatsheid


Op een keer, toen Jezus in één van de steden was, kwam er een zieke man naar Hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek.De bijbel heeft het over ‘melaatsheid.’ Tegenwoordig wordt het ‘lepra’ genoemd. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus: “Heer, als U het wil, kunt U mij gezond maken!” (Lukas 5:12)

Image and video hosting by TinyPic

Melaatsheid was een gevreesde ziekte, omdat het heel besmettelijk was en er geen medicijn tegen bekend was. Melaatsheid tastte de zenuwuiteinden aan en leidde dus tot gevoelloosheid. Daardoor liepen melaatsen vaak ongekende schade op aan hun vingers, tenen en neus. Zij die met deze ziekte al in een vergevorderd stadium waren, hadden vaak al veel lichaamsweefsel verloren. Melaatsheid komt tegenwoordig relatief gezien niet zoveel meer voor. Het effect van deze ziekte op de maatschappij in die dagen is vergelijkbaar met dat van bepaalde tegenwoordige ziekten, zoals bijvoorbeeld aids.

De melaatse man die zich voor de Heere Jezus ter aarde wierp, geloofde dat Hij kon genezen. Melaatsheid was immers volgens menselijke maatstaven ongeneeslijk.

Bij de genezing van de melaatse zien we de genade van haar reinigende zijde. 

Dank U Heere God dat U steeds geneest. U bent en blijft de Geneesheer, en Heelmeester. Amen

De ware identiteit


De reden dat Jezus op aarde kwam was – en is – om ons bij God (terug) te brengen. Als we deze openbaring niet zien, missen  we het hele doel van de verlossing. Als we deze openbaring echter volledig binnenstappen en die rechtstreekse relatie met God als Vader gaan ervaren, dan geeft dit een aantal diepe zekerheden, die heel veel mensen in onze moderne cultuur juist opvallend missen. De drie dingen die onze relatie met God als Vader voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/veiligheid.

Identiteit is een serieus probleem van deze tijd. Een interessante aanwijzing hiervoor was het overweldigende succes van het boek en de tv-serie Roots. De essentie van dit verhaal is dat een man op zoek gaat naar zijn wortels en zijn afkomst, met als doel een sterker gevoel van identiteit te krijgen. De hele mensheid is bezig met dezelfde zoektocht. Mannen en vrouwen willen weten waar ze vandaan komen; wie hun ouders waren; hoe het begon; en wie ze zijn.

4t4vh2

De Bijbel en de psychologie zijn het erover eens dat mensen de vraag ‘Wie ben ik?’, eigenlijk niet ten volle kunnen beantwoorden als ze niet weten wie hun vader is.

In Efeze 1:5 lezen we:Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil.Vandaag de dag zien we een stel toenemende gebrokenheid in gezinnen en versplintering van ouder-kind relaties. Het gevolg hiervan is een wijdverbreide identiteitscrisis. Het antwoord van het christendom op deze crisis is mannen en vrouwen in een directe, intieme relatie met God de Vader te brengen door Jezus Christus, de Zoon.

Mensen(gelovigen) die God echt als Vader kennen, hebben niet langer een identiteitsprobleem. Ze weten wie ze zijn – ze zijn kinderen van God.

Dank U Jezus dat U de verlosser bent. Ik proclameer dat mensen weten dat God en Vader van onze Here Jezus Christus ook hun vader wilt zijn. Door Jezus ontvangen ze een relatie met God de Vader. Hierdoor worden ze een kind van U. Amen

Genezing


GENEZING

Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan  Mensen met deze ziekte mochten niet worden aangeraakt! Ze waren ‘onrein.’ Lees Leviticus 13:45 en 46.(Iemand die een besmettelijke huidziekte heeft, moet in gescheurde kleren lopen. Hij moet zijn haar los laten hangen en een doek voor zijn mond doen en roepen: ‘Onrein! Onrein!’ 46 Zolang hij de ziekte heeft, blijft hij onrein. Hij moet apart wonen, buiten het tentenkamp.) en zei: “Ik wil het. Wees gezond.” Onmiddellijk werd zijn huid gezond. (lukas 5:13)

Image and video hosting by TinyPic

Melaatsen mochten niet aangeraakt worden, omdat mensen bang waren op die manier de ziekte op te lopen. Toch strekte Jezus zijn hand uit en raakte de melaatse man aan om hem te genezen. Misschien vinden wij dat sommige mensen niet aangeraakt moeten worden of dat ze weerzinwekkend zijn. We moeten niet bang zijn onze hand uit te steken en hen aan te raken met Gods liefde.

Dank U Hemelse Vader dat U naar de aarde was gekomen voor de zieken. U wilt nu ook de zieken genezen. Amen

Hoe schreeuw om leven hulp aanbiedt bij abortuscentra


HOE SCHREEUW OM LEVEN HULP AANBIEDT BIJ ABORTUSCENTRA

Op woensdag 3 april besloten wij als Schreeuw om Leven het waken bij abortuscentra op te schorten. De directe aanleiding hiervoor was een gebeurtenis op de maandag ervoor bij één van de abortuscentra.

Een journalist maakte beelden van de wakers én van vrouwen die het abortuscentrum bezochten. Een vrouw die naar buiten kwam werd daarom heel boos en rende weg. Dit was voor ons als organisatie het moment om tijdelijk alle waken op te schorten. Het kan immers niet waar zijn dat journalisten, tijdens hun zoektocht naar nieuws, een situatie

creëren waarin vrouwen die voor een abortus komen niet beschermd zijn tegen hun camera’s.

Image and video hosting by TinyPic

Op woensdag 10 april hebben we een ontmoetingsavond gehad met een groot gedeelte van onze wakers. Samen hebben we gesproken over de laatste ontwikkelingen en het tijdelijk opschorten van het waken. We hebben meteen ook de kans gegrepen om ervaringen uit te wisselen. Maaike Rosendal van C.C.B.R. uit Canada was die week in Nederland en in de gelegenheid de wakers toe te rusten in wat zij noemt: ‘argumentatie in het publieke domein’. Tijdens het delen van ervaringen werden enorm bemoedigende gebeurtenissen uitgewisseld. We noemen een paar ontmoetingen op straat:

  • Een wakerskoppel ontmoette afgelopen jaar een christelijke vrouw voor de deur van één van de abortuscentra. Na gesprek en het accepteren van ons hulpaanbod heeft de vrouw haar abortusafspraak afgezegd. Onlangs zijn deze wakers naar de doopdienst van het kindje geweest. Het kindje straalde, samen met een hele blijde moeder. Volgens de wakers was het een indrukwekkende dienst.
  • Een andere waker vertelde over haar ontmoeting met een vrouw (een passant) die niet tegen abortus was en zelf meerdere kinderen had. Op de vraag waarom ze niet tegen abortus was begon ze te vertellen. Ze was 14 toen ze onbedoeld zwanger raakte en het kon niet, vond ze. Ze had een abortus. Tot op de dag van vandaag heeft ze spijt en ervaart ze schuld. Ze was verdrietig. De waker heeft geruime tijd met haar kunnen spreken en kon daarbij het Evangelie van vergeving delen. De vrouw werd heel rustig en gaf aan dat ze zich begrepen voelde en liefde proefde. Getroost en verblijd ging ze weer weg. Meerdere wakers vertelden over ontmoetingen met vrouwen die voor een abortus kwamen en graag het gesprek aangingen, maar toch voor een abortus gingen omdat ze niet over de berg met problemen heen konden kijken. Ze waardeerden het gesprek heel erg en sloten af met de opmerking: ‘jullie doen goed werk, blijf hier alsjeblieft staan’. Wat kun je je dan als waker machteloos voelen tijdens de tweestrijd bij die vrouwen. Dit komt regelmatig voor.
  • En dan de ontmoeting met één van de medewerksters uit een abortuscentrum. De waker had na een misverstand gebeld met het abortuscentrum om vergeving te vragen. Een gesprek aan de telefoon met een eerst norse medewerker volgde. Maar het gesprek duurde steeds langer en de medewerkster verzachtte volledig, waarna ze de waker bedankte voor het telefoongesprek. De eerste keer dat er weer gewaakt werd legde de medewerkster een hand op de arm van de waker en zei: ‘jouw aanwezigheid voor de deur waardeer ik, je bent zo anders.’ Het was een bemoedigende avond.

Dank u Vader in de hemel voor het werk wat de wakers doen voor de abortusklinieken. Dat het meer en meer een diepe impact mag hebben voor de vrouwen die in een abortuskliniek behandeld wensen te worden. Om hierover te gaan nadenken. Wel of niet het kindje laten aborteren. Amen

De Bijbel


DE BIJBEL

Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. (2 Timotheüs 3:16)

Vergeleken met talrijke boeken op deze wereld is de Bijbel uniek, gelet op haar ontstaan en eenheid. De Bijbel is een verzameling van zesenzestig korte boeken, geschreven door meer dan veertig schrijvers over een periode van vijftienhonderd jaar. De mannen die God uitkoos om dit Boek te schrijven, kwamen uit alle sociale klassen: leiders van het (Mozes, Jozua,) koningen (David, Salomo), ministers (Daniël), Nehemia), Schriftgeleerden (Ezra, de apostel Paulus), een dokter (Lukas), een herder (Amos) en vissers (Johannes, Petrus). Deze mannen hebben de boeken van de Bijbel niet naar eigen inzicht geschreven, maar als ‘heilige mensen Gods, gedreven door de Heilige Geest’ ( 2 Petrus. 1:21)

2dvop00

Ondanks de lange periode en de grote afstand, dus zonder onderlinge afstemming, leverden de afzonderlijke boeken hun aandeel aan dit unieke Boek dat onder leiding van de Heilige Geest een harmonieus geheel is geworden. Deze ‘heilige Schriften’ zijn ‘door God ingegeven’ of ‘ geïnspireerd’ – ze zijn Gods Woord. Het doel van de Bijbel is mensen te laten zien Wie God is – in Zijn daden, Zijn woorden en Zijn gedachten. Hij beschrijft een deel van de geschiedenis en openbaart de toekomstige eeuwigheid, zowel voor ongelovigen als voor gelovigen. Maar de Bijbel spreekt vooral over Jezus Christus, de Zoon van God. Al het eerste deel, het Oude Testament, wijst naar Hem en in het Nieuwe Testament lezen we hoe Hij God in Zijn leven volledig heeft geopenbaard en ten slotte aan het kruis het werk van de verzoening heeft volbracht.Bron:hetgoedezaad

Wees duidelijk en eerlijk


WEES DUIDELIJK EN EERLIJK!

Dat is belangrijk, omdat God huichelarij haat! Daarmee wordt bedoeld: het vrome verstoppertje, het doen alsof, de spiegeling van verkeerde feiten, de heilloze aureool( licht- of stralenkrans om het hoofd van Christus, Maria en de heiligen, glans). God wil dat we transparant zijn. Hij zoekt waarheid in ons binnenste. De openheid mag echter nooit door een derde misbruikt worden, bijvoorbeeld voor spionage, voor bespieden, om strategieën te kunnen ontwikkelen. Onoprechtheid is de ergste vorm van huichelarij, dat is een Christen onwaardig!

2vshjja

Onze grote Voorbeeld is Jezus Christus. Hij kon van Zichzelf zeggen: Mijn gedachte gaat niet verder dan Mijn mond. Hij had geen stiekeme gedachten, achter Zijn gedachten schuilden geen intenties die Hij verborgen hield voor Zijn toehoorders.

Wat ik u vanaf het begin al zeg, dan betekent dat: Mijn woorden stellen Mij als Degene voor Die Ik ben – de Waarheid. Waarheid is de volkomen omschrijving van de stand van zaken. Hij was dus niets anders dan wat Hij zei, daar kon men op vertrouwen. Denk alleen maar aan Zijn woorden: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Bron;hetgoedezaad

Vader in de Hemel ik bid voor de mensen die vermoeid en belast zijn met de zorgen en problemen van alledag. Dat ze bij U komen en U ze rust en vrede wilt geven. Amen