MIJN MEISJE


MIJN MEISJE☺4 januari☺MijnmeisjeU HERE GOD BENT ALLES VOOR MIJ, IN DE HEMEL EN OP AARDE. (PSALM 73:25)WIE OF WAT HEB IK, BUITEN U, NOG NODIG? ALS IK U HEB, HEB IK VERDER NIETS NODIG EN VERLANG IK NIETS MEE. NOCH OP AARDE, NOCH IN DE HEMEL.

Verzoening


verzoening

VERZOENING

 Hij nam de straf op Zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen voor die van óns, maar voor die van álle mensen. Daardoor zijn we niet langer schuldig.

Soms hebben wij moeite iemand te vergeven die ons onrecht aandoet. Stel je eens voor hoe moeilijk het zou zijn iedereen te vertellen dat we hen vergeven, wat ze ons ook aandoen! Toch heeft God dat gedaan door Jezus. Niemand ongeacht wat hij of zij heeft gedaan, is onbereikbaar voor vergeving. Alles wat u moet doen is naar Jezus gaan en uw hart aan Hem toewijden.

God van genade ik bid voor een ieder die moeite heeft te vergeven. Dat ze hun harten aan u toe te wijden, zodat ze vergeving van U mogen ontvangen. Dat ook genezing geeft. Amen

Klimaatverandering?


 KLOPT HET WEL WAT ZE ONS VERTELLEN

Wat we nu ga schrijven is erg gevaarlijk. Mogelijk zullen hierdoor zelfs mensen boos gaan worden, maar helaas kunnen we niet anders. We willen zo graag waarschuwen voor de te eenzijdige belichting van het onderwerp ‘klimaatverandering’ en we willen vooral waarschuwen voor de gedachte dat de mens zelf in staat zou zijn om de aarde van de ondergang te redden. Mensen die denken dat we het allemaal zelf in de hand hebben, gaan vaak volkomen voorbij aan wat de Bijbel voorspelt, over de toekomst van onze aarde.☺

aardbol

Men ziet het op de volgende manier: de mens op aarde is schuldig aan de klimaatverandering die waarschijnlijk op dit moment plaatsvindt. De verandering van het klimaat zou voornamelijk veroorzaakt worden door een sterke toename van de zogenaamde CO2-uitstoot en in het afgelopen jaar kwam daar ook nog de uitstoot van stikstof en de zogenaamde PFAS-vervuiling bij. ☺

Voor sommigen is het redden van de aarde inmiddels zelfs een soort religie geworden. Jongeren protesteren en geloven heilig dat zij de generatie zijn die de aarde zou moeten redden. Uit een interview met een aantal van die demonstrerende jongeren, bleek dat men nauwelijks in de gaten had, wat de gevolgen kunnen zijn van strengere milieu-eisen. In ieder geval zullen juist onze jongeren de rekening straks moeten betalen, bijvoorbeeld door nog duurdere woningen vanwege de steeds toenemende strenge milieu-eisen, maar ook doordat bouwgrond steeds schaarser wordt. Veel grond kan niet meer gebruikt worden voor bouwgrond, vanwege natuurbescherming en natuurbeheer. Het vliegverkeer zal in de toekomst ernstig beperkt worden en in ieder geval heel veel duurder worden, energie wordt bijkans onbetaalbaar, omdat het relatief goedkope gas verdwijnt en energie uit andere bronnen of uit het buitenland veel duurder zal zijn. Ons voedsel wordt duurder, boerenbedrijven verdwijnen nu al en zullen in de toekomst nog meer verdwijnen. Het gevolg is dat we zullen moeten importeren in plaats van exporteren wat we nu doen. Ons vervoer wordt duurder en ga zo maar door.

Over milieuzaken worden we wekelijks door de media geïnformeerd en ook onze regering is er volop mee bezig.  Het begon eerst allemaal heel eenvoudig en begrijpelijk, zoals: energiezuinige apparatuur, korter douchen, een dagje minder vlees, minder suiker, allemaal dingen die we snappen en relatief weinig kosten. Maar dan volgen er stappen die veel meer geld gaan kosten, zoals: je huis steeds opnieuw isoleren, zonnepanelen op je dak en nog even en we moeten massaal aan de elektrische auto. In ieder geval, om het klimaat te redden gaat Nederland in de komende tijd zijn best doen om door middel van zon- en windenergie de benodigde energie op te wekken. Het is echter te betwijfelen of al onze dappere pogingen, wereldwijd ook maar iets gaan betekenen voor de klimaatverandering.

Een ding is echter heel zeker, de maatregelen die nu worden voorgesteld om deze opwarming tegen te gaan, kosten ongelooflijk veel geld en hebben een verwaarloosbaar resultaat. Geld dat ook gebruikt zou kunnen worden voor armoedebestrijding. Enorm veel mensen sterven op dit moment nog van honger en armoede in de wereld. Maar ja, zeggen klimaatfanatici, als het gaat om de ondergang van de aarde te voorkomen, dan is elke maatregel om dit te voorkomen geoorloofd. Het mag dus best wat kosten, er wordt zelfs niet op enkele honderden miljarden gekeken om die CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor men de aarde voor haar ondergang kan worden behoed. Maar kunnen wij de aarde wel voor haar ondergang behoeden? Bron:cip

Klimaatverandering? De Bijbel


KLIMAATVERANDERING? DE BIJBEL

Een belangrijke vraag voor een christen is of de Bijbel iets zegt over veranderingen in het klimaat of in de natuur in het algemeen. In de eerste plaats is God de Schepper van het klimaat, Hij schiep immers het uitspansel (Gen. 1:6) en daarmee dus het klimaat. God is de Schepper van alles en heeft ook macht over alles. Dat bewees later Jezus optreden tijdens de storm op het meer. Hij bleek macht over wolken, lucht en winden te hebben (Luc. 8:22-25).☺

aardbol1

NIEUW EVANGELIE

Maar er schuilt een groot gevaar in het klimaatevangelie dat steeds luider wordt verkondigd. De boodschap is dat ‘global warming’ (= opwarming van de aarde) de grootste bedreiging voor de mensheid is. Het is als een totaal nieuw evangelie. Dit evangelie luidt, “de mensheid kan voor de ondergang worden gered als we deze opwarming een halt kunnen toeroepen. Doen we dat echter niet, dan heeft dat dramatische gevolgen voor ons nageslacht en voor de aarde in het algemeen”. Er zit ook een tijdsdruk achter en dat leidt tot dwang. Mensen moeten desnoods gedwongen worden, om zich aan te sluiten bij de zogenaamde klimaatactivisten of in ieder geval in te stemmen met de maatregelingen die men voorstelt.☺

Maar de boodschap van de Bijbel is toch totaal anders. Zelfs al gaan we optimaal om met de schepping, dan nog zijn we zelf nog niet echt in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is Jezus. Want Hij zal terugkeren naar deze aarde en hier voor 1000 jaar regeren (Openb.1:7).☺

De nieuwe evangeliepredikers zijn onder andere de klimaatwetenschappers. Deze mensen hebben geleerd om zich alleen bezig te houden met berekeningen die hun computers produceren en zij geloven er heilig in. Zij gaan er volkomen aan voorbij dat computers alleen maar verwachtingen kunnen voorspellen op basis van berekeningen. Maar dat is nog iets anders als bewijs. En al zou blijken dat die berekeningen waar zijn of zelfs ook maar de waarheid benaderen. Dus dat de aarde werkelijk aan het opwarmen is ten gevolge van de CO2-uitstoot van de mens, dan kent niemand nog de exacte gevolgen van die stijging van de temperatuur. God weet het alleen en het is zelfs zeer onzeker of de mens, nu of in de toekomst in staat zal zijn om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Zelfs al zou ook ons land tot het uiterste gaan, in haar inspanningen om de CO2-uitstoot in eigen land te beperken of zelfs tot nul te reduceren, dan nog is eenvoudig te begrijpen, dat de invloed daarvan wereldwijd te verwaarlozen zal zijn. Kijk eens op de wereldkaart hoe klein ons land is ten opzichte van de rest van de wereld.☺

EEN ANDERE KLIMAATVERANDERING

Naast een natuurlijke vervuiling van ons milieu, is daar ook een geestelijke vervuiling die vandaag plaatsvindt. De wereld waarin we vandaag leven staat bol van de seksuele prikkels, denk maar wat er allemaal in bladen, seksshops, films en pornosites wordt aangeboden. Blijkbaar komt er een omvangrijke relax- en verwenindustrie aan te pas om de moderne mens in zijn of haar seksuele behoeftes te voorzien. In feite heeft alles te maken met de zonden waar we mee besmet zijn geraakt. De Bijbel heeft het over ‘begeerte’ van ons vlees en ‘begeerte’ van onze ogen (1 Joh. 2:16), zondige begeerte wel te verstaan. Zonder de hulp van de Heer Jezus, is het niet eenvoudig om in onze ‘geseksualiseerde’ wereld het hoofd koel te houden. Het zal niemand verbazen dat veel mensen bezwijken te midden van de overmaat aan erotische prikkels. Als je eenmaal hebt toegegeven aan de verleidingen kom je niet zelden op een glijdende helling van elkaar overtreffende perversiteiten. Tegen deze vervuiling kunnen we ons alleen beschermen door ons tot God te bekeren en onze zonden te belijden.Bron:cip

Dank U Here God dat je alles over het klimaat in Uw Woord is te lezen. Amen

Gered worden


Wat moet ik doen om gered te worden. (Handelingen 16:30)

Deze vraag werd gesteld door een gevangenbewaarder, toen zijn geweten door een aardbeving wakker werd geschud. Hij dacht dat alle gevangenen voor wie hij verantwoordelijk was, waren gevlucht. De enorme aardbeving had het fundament van de gevangenis zo erg laten schudden dat alle deuren open waren gegaan. Hij zag het al voor zich: hij moest vanwege de gevluchte gevangenen zeker voor de Romeinse regering verschijnen en dat betekende zijn dood. Misschien trok op dat moment zijn hele leven, vol van schuld, als een film aan hem voorbij. Hij zag geen uitweg meer en wilde zichzelf ombrengen, maar de gevangene Paulus riep hem toe: Doe uzelf niets aan, we zijn allemaal hier! Zo kreeg de bange man de kans zijn leven op orde te brengen. Er was redding, ook van de eeuwige straf van God. Hij kon daar echter niets voor doen, het antwoord op zijn vraag was heel eenvoudig: Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden.

jezus_(1)

Goede werken kunnen een rechtvaardige God niet Gunstig stemmen, alleen het geloof in de Verlosser Jezus Christus bevrijdt van de straf, omdat Deze door Zijn dood een wonderbaarlijk verlossingswerk heeft volbracht. Aan het kruis heeft Hij voor iedereen die in Hem gelooft, plaatsvervangend de straf voor alle zonden gedragen.

De gevangenisbewaarder nam dit aanbod van redding meteen aan en werd echt gelukkig. 

Bent u ook bang/angstig. Er is nog redding voor u als de gevangenisbewaarder die bang was voor de aardbeving. U kunt heel goed doen om een ander te helpen door uzelf te rechtvaardigen. Weet dat alleen in het geloven in de Verlosser Jezus zult u gered worden. Hij heeft al u fouten in dit leven reeds op het kruis op zich genomen. 

Hebt u al beleden dat u dringend redding van de komende straf nodig hebt?

God van genade ik bid voor een ieder die u nog niet kennen. Dat ze in het geloof de Redder Jezus Christus nodig hebben. Amen

HET EEUWIG LEVEN

Veel mensen krijgen een afkeer van de gedachten aan eeuwig leven, omdat hun leven hier er zo slecht aan toe is. Eeuwig leven is niet de verlenging van het moeilijke, sterfelijke https://www.woordenschepping.nl/de-schepping-heelal/het-evangelie/het-eeuwig-leven/

 

Zonden vergeven


En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk behouden van hun zonden. (Mattheüs 1:21)Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’☺

Toen de engel bij Jozef kwam en hem over het Kind vertelde dat zijn vrouw Maria zou baren, noemde hij twee namen: Jezus en Immanuël (=God met ons)☺
gekruisigde-christus-in-het-kruis-1048-1889

Hoe hebben de mensen God ontvangen, toen Hij in de wereld kwam? Vanaf  het begin was het leven van het Kind Jezus in gevaar. Koning Herodes wilde deze nieuwgeboren Koning van de Joden ombrengen. Toen de Here Jezus ongeveer dertig jaar oud was en met Zijn openbare bediening begon, kwam de weerstand van de Joodse heersende klasse in beweging. Deze mensen haten Jezus, de Mens uit de hemel, en smeedden steeds nieuwe plannen om Hem gevangen te kunnen nemen en te doden. Gedurende deze tijd genas de Heere Jezus zieken, gaf Hongerigen te eten, onderwees Hij de onwetenden en deed Hij wonderen onder Zijn volk. God was echt met ons. Deze Persoon is ook Jezus de Redder, Die aan het kruis moest sterven.☺

Toen Hij daar hing en ontzaglijk leed, maakte God Hem, Die geen zonde kende, voor u en ik tot zonde en belaadde Hij Hem met onze zonden. Door Zijn offer verzoende Jezus Christus de zonden van iedereen die in Hem gelooft. Nu kan God vergeven en zondaars redden.☺

Kribbe en kruis horen bij elkaar. God werd Mens-het Kind in de kribbe-om uiteindelijk voor ons aan het kruis te sterven.☺

Door het offer van Jezus Christus aan het kruis kan God uw zonden vergeven en redden. Amen

Uit liefde


Een gehandicapt meisje werd zo moedeloos van haar toestand dat ze wilde stoppen met de therapie.

Haar vader drong bij haar erop aan dat ze toch door zou gaan met de oefeningen en toen zei ze: Papa, houdt u niet van mij zoals ik ben?

Godliefde

Hij begreep hoe ze zich voelde en knuffelde haar en zei: Ja, schat, ik hou van jou precies zoals je bent, maar ik houd te veel van je om je zo te laten blijven.☺

God heeft al Zijn kinderen lief zoals ze zijn – met onvolmaaktheden en al. Hij heeft ons lief, Hij heeft ons vergeven en aangenomen omdat wij de Here Jezus als Heiland hebben aangenomen.

Maar Hij heeft ons te veel lief om ons te laten zoals we zijn.

Hij wil ons veranderen door allerlei wat we moeten doormaken.

Hij wil graag dat we meer gaan lijken op de Here Jezus. Bron:zonnewende

Bent u reeds vergeven en aangenomen door God die u lief heeft. Wilt u ook Zijn kind worden met al u onvolmaaktheden? Amen

Een straatlied


Godszoon

EEN STRAATLIED

In de menigte van mensen die winkelen voor de Kerst, staat een groep jongeren aan de straatrand het volgende lied te zingen:

U staat hier op straat,
midden in de Kerstwaanzin.
Geschenken en kleren –
heeft dat dan werkelijk zin?

We staan hier en zingen
en voelen de leegte net als u.
We willen u iets zeggen,
luister toch maar kort naar ons.

Jezus is Gods Zoon,
Hij wacht op u.
U kunt Hem helemaal vertrouwen;
Hij stierf voor u.

Hoe kun je dat weten?
vraagt u misschien, en terecht.
Dat geldt toch alleen voor vromen,
ben ik voor Hem niet te slecht?

Nee, u hoeft niet te denken
dat Jezus u niet hebben wil.
De Bijbel zegt het duidelijk:
wie Hem gelooft, komt bij het doel.

Zeg God toch u zonden
en hef uw leven voor Hem op.
Hij wil u graag vergeven;
Hij wacht daar alleen op!

Jezus is Gods Zoon,
Hij wacht op u.
U kunt Hem helemaal vertrouwen;
Hij stierf voor u. Bron:uhdw

jaarwisseling_005

In handen van God


De Heer zegt: “Want mijn plannen zijn niet uw plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan u, zegt de Heer.Jesaja 55:8

Een vliegtuig verongelukte toen het de Nepalese hoofdstad Kathmandu naderde. Er vielen honderdzesenzestig doden! Dertien mensen hadden vanwege vertragingen het vliegtuig van deze ongeluks vlucht gemist en bleven in leven. Een twintigjarige student zei achteraf: We hebben de vertraagde vlucht verwenst, want het betekende voor ons twee verspilde dagen. Ik heb nooit in het lot geloofd, maar het heeft ons leven gered.

handenvanGod

De draden van ons leven liggen in Gods hand. Hij is de Schepper en heeft u het leven gegeven. Hij bestuurt uw leven, ongeacht of u dat wilt merken of toegeven. Aan de ene kant is het troostvol: we zijn niet aan een anonieme macht overgeleverd. God is liefde en Hij wil het beste voor u. Aan de andere kant verwacht Hij dat u naar Hem luistert en Hem gehoorzaamt. Hij heeft het recht u leven te bepalen.

Hoe vaak heeft God u al bewaard-misschien zonder dat u het gemerkt hebt? Hij wil u graag opmerkzaam maken op Zijn aanwezigheid, zodat u uw hele leven en uw toekomst aan Hem toevertrouwd. Bron:uhdw
031

In Zijn Licht


 Johannes-1-9-Kerst-Jezus-het-licht-bijbeltekst-Karin-van-der-Bre

IN ZIJN LICHT

In het licht dat uit de hemel komt schijnen

Zien wij hoe God met ons bewogen is

Hij laat de schaduw van de dood verdwijnen

Zijn licht schijnt in de donkerste duisternis

Leef elk moment voor Zijn aangezicht

God heeft Zijn geliefde Zoon gegeven

In een wereld die verloren ligt

Is God begaan met ons zondig leven

De geboorte van Jezus is onze redding

Dit is wat de wereld nodig heeft

Laten wij blijven kijken vol verwondering

Dat God ons zoveel liefde geeft. M.Mulder-Zuur