EENZAAMHEID


eenzaamheid1

DE BESTE WENSEN☻☻

Ik wens iedereen bij deze,

alvast een gezegend nieuwjaar.

Doe voorzichtig tijdens de jaarwisseling,

en denk een beetje aan elkaar.

Via deze weg een gezegend 2018,

bij deze een hartelijke groet.

dus het gaat jullie allen goed.

Ik wens jullie van alles het beste,

een glimlach en veel licht.

Veel liefde, geluk en gezondheid,

en een dankbaar blij gezicht.

GODS ZEGEN TOEGEWENST IN 2018.

Advertenties

Dat alles op zijn tijd goed is


DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS

Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

Wie dorst heeft


GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)

Openbaring-22-17-Laat-wie-dorst-heeft-komen

Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.

Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

Geniet


‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18

Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.

Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven.

Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

De zekerheid van de redding(1)


Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.

178d70808ef2ec3a27430af05ffd6de2

Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.

Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?

Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was.

Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.

Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is.

Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte!

Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

Geboorte aankondiging


Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen.  Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang.  Maar de engel zei tegen hen: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk:  Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer

Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.”(Lukas 2:8-12)☻☻

Lukas zegt dat Jezus geboorte werd aangekondigd aan herders in het veld. Wat een geboorteaankondiging! De herders waren doodsbang, maar hun angst veranderde in blijdschap toen de engelen de geboorte van de Messias aan kondigden. Eerst haastten ze zich om het kind te zien; daarna gingen ze het overal vertellen. Jezus is jouw Messias, jouw Redder.☻☻

De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis had juist plaatsgevonden. De Messias was geboren! Eeuwenlang hadden de Joden hierop gewacht en toen Hij eindelijk kwam, werd zijn komst het eerst gemeld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws over Jezus is dat Hij voor iedereen komt. Hij komt voor ieder die een hart heeft dat nederig genoeg is om Hem te aanvaarden. Wie u ook bent, wat u ook doet. Jezus wil in uw leven binnenkomen. Denk niet dat je bijzondere kwaliteiten nodig hebt, want Hij aanvaardt je zoals je bent.☻☻

Er zit muziek in het verhaal van Jezus geboorte. Het heeft al tweeduizend jaar componisten geïnspireerd. Het lied van de engelen is nog steeds het meest geliefd. Vaak wordt het het Gloria genoemd (naar het eerste woord in de latijnse vertaling van dit vers) en het is de basis van moderne koraal werken, traditionele kerstliederen en eeuwenoude liturgische gezangen.

Vrede op aarde?


Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.

♥♥

Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.

9200000046837859☻☻

WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT

Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…

♥♥

…Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen!  De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.

Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:

Ze prezen God en zeiden: “Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)

De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

Wat kan God eraan doen?


Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen. Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als we bereid zijn te veranderen houden we dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

50431-d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef

HOE GOD INGEGREPEN HEEFT

God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid). Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan Hem toevertrouwen een vernieuwing van binnen, vrijheid om het goede te doen en het verkeerde te laten.

Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. (Romeinen 6:11) Bron:traktaat

Waarom grijpt God niet in


Een begrijpelijke vraag.

Kijk maar wat er in de wereld gebeurt: terrorisme-oorlogen-natuurrampen-honger-milieuproblemen

En dichterbij:

ongeneeslijke ziektes-mensen die elkaar pijn doen-geliefden die overlijden-criminaliteit

glglgl

ALS GOD BESTAAT…

ALS HIJ MACHTIG IS…

…WAAROM GRIJPT HIJ DAN NIET IN?

Eerlijk gezegd betekent de vraag ook voor ons mensen een probleem. De oorzaak van veel kwaad is namelijk helder, die moet aan de mensheid zelf toegeschreven worden. Oorlogen worden door mensen gevoerd. Milieuproblemen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Oneerlijke verdeling van welvaart leidt tot armoede en honger. Mensen doen elkaar pijn.

Niet alle problemen in de wereld komen rechtstreeks uit menselijke gedrag. De Bijbel laat wel zien dat het kwaad niet bij God vandaan komt. Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.

Pas toen mensen afstand namen van God en hun eigen verlangens centraal gingen stellen kreeg het kwaad een plaats. De gevolgen van de vervreemding tussen mensen en God zien we dagelijks om ons heen. Bron:traktaat

Leven


Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

De+weg+terug+Miljoenen+mensen+over+de+hele+wereldEeuwig leven-voor altijd met God leven-begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je. Er bestaat nog wel een lichamelijke dood, maar als Christus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.